You are here

Gebruiksvoorwaarden berichtendienstaccounts

Printer-friendly versionPDF version

Berichtendienstaccounts

Vaarweggebruikers (doorgaans schippers) die voldoen aan bepaalde criteria, de zogenaamde doelgroep schepen, zijn verplicht zich voor vertrek aan te melden bij de bevoegde autoriteiten. Het aanmelden kan via marifoon of elektronisch. Op basis van Internationale wetgeving is het voor bepaalde vaarweggebruikers verplicht om zich elektronisch aan te melden.

Vaarweggebruikers kunnen met behulp van een geschikte meldapplicatie en een (Rijkswaterstaat) berichtendienstaccount elektronische (aan)meldingen, de zogenaamde ERI berichten, versturen aan vaarweg- en of havenautoriteiten.

Berichtendienstaccounts kunnen worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat via het account aanvraagformulier op de BICS website (www.bics.nl).

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van het door Rijkswaterstaat uitgegeven berichtendienstaccount en de bijbehorende berichtendienst in het kader van het elektronisch melden voor de scheepvaart. Door aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden in het aanvraagformulier, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

 

Begrippen

 • (Rijkswaterstaat) berichtendienst: een berichtendienst met postbussen aangeboden door Rijkswaterstaat ten behoeve van het elektronisch melden in de scheepvaart.
 • Berichtendienstaccount: een account behorend bij een elektronische postbus in de (Rijkswaterstaat) berichtendienst, waarmee een gebruiker berichten kan uitwisselen met diverse vaarweg- en of havenautoriteiten.
 • Gebruiker: Een ieder die met een gebruikersnaam en wachtwoord (een geactiveerd account) toegang heeft tot de Rijkswaterstaat berichtendienst.
 • Meldapplicatie: een voor het elektronisch melden geschikte applicatie die voldoet aan de vigerende ERI standaarden.
 • ERI standaarden en berichten: internationaal vastgelegde standaarden en berichtendefinities in het “Electronic Reporting International” domein.

 

Gegevensuitwisseling (gebruik van het account)

 • Een berichtendienstaccount is gekoppeld aan een gebruiker, zoals opgegeven in de aanvraag en is niet overdraagbaar. De opgegeven gebruiker draagt gedurende de levensduur van zijn account de verantwoordelijkheid voor het account en is ook de contactpersoon en het aanspreekpunt voor het account.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor een juist (gepast) gebruik van het account en gebruiken het account alleen voor het doen van hun (eigen) operationele meldingen.
 • Gebruikers zijn daarnaast verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens in hun aanmeldingen conform de geldende regelgeving en eventuele aanvullende instructies van de bevoegde autoriteiten.
 • Het gebruik van het account en of de berichtendienst kan in geen enkel geval leiden tot aansprakelijkheid voor Rijkswaterstaat voor de directe of indirecte gevolgen of mogelijke (gevolg) schade.

 

Bescherming persoonsgegevens

 • Rijkswaterstaat zal de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de elektronische meldplicht conform de Europese regelgeving daaromtrent.
 • Rijkswaterstaat gebruikt en bewaart persoonsgegevens alleen zolang het account bestaat (niet is opgezegd).
 • De overige gebruiksvoorwaarden omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn opgenomen onder het privacy statement op de BICS-website (www.bics.nl). Deze maken samen met de disclaimer op die website, integraal onderdeel uit van deze voorwaarden.

 

Veiligheid

De volgende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens:

 • Gebruikers krijgen alleen toegang tot de berichtendienst via een uniek geldig account en bijbehorend wachtwoord.
 • Door eenmalige activering na het aanvragen van het account neemt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor het account op zich.
 • Het wachtwoord wordt na activering via een persoonlijke activatiecode door de gebruiker opgehaald (e.e.a. zonder menselijke interactie aan de kant van de berichtendienst).
 • De uitwisseling met de berichtendienst vindt versleuteld plaats op basis van secure mail.

 

Geheimhouding

De gegevens die worden uitgewisseld via de berichtendienst worden behandeld als vertrouwelijk conform het “Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat”. Rijkswaterstaat zal de gegevens niet openbaar maken tenzij zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

Wijziging en Beëindiging

 • De gebruiker is als account verantwoordelijke verplicht eventuele wijzigingen in de persoons- en of adresgegevens door te geven aan Rijkswaterstaat. Dat kan via het wijzigingsformulier op de BICS website.
 • De gebruiker kan zijn account via de BICS website opzeggen. Na een bevestiging hiervan wordt het account gedeactiveerd en opgeruimd en vervalt alle verantwoordelijkheid voor de gebruiker.

 

Afsluiting

 • Misbruik van het account en of de berichtendienst kan na een waarschuwing leiden tot afsluiting (deactivatie), waarmee de toegang tot de berichtendienst voor dat account wordt afgesloten en het uitwisselen van berichten niet meer mogelijk is.
 • Rijkswaterstaat houdt zich het recht voor om het account, na een langdurige (> 2 jaar) inactiviteit, af te sluiten en eventueel op te ruimen.

 

Wijziging gebruiksvoorwaarden

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zo nodig aan te passen en te actualiseren.

 

Vragen en klachten

Ingeval van vragen of klachten  met betrekking tot het account en of de berichtendienst, dient contact te worden opgenomen met de BICS-helpdesk (helpdesk@bics.nl).

 

Geschillen en toepasselijk recht

Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze gebruiksvoorwaarden wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.