Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle op of via deze website door andere ministeries aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) alsmede op het beeld, de vormgeving, de domeinnamen en de programmatuur van deze website berust bij en wordt voorbehouden door de Staat der Nederlanden, in casu het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (hierna: Rijkswaterstaat) casu quo het betreffende andere ministerie.

De op of via deze website aangeboden informatie mag men afdrukken en/of gratis downloaden, indien en voor zover de via deze website aangeboden informatie is van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of een ander ministerie.

Hergebruik als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van delen van de op of via deze website aangeboden informatie kan gebonden zijn aan (licentie)voorwaarden.

Dit kan met zich meebrengen dat bepaalde inhoud niet af te drukken of downloadbaar is en dat eerst de (licentie)voorwaarden aanvaard dienen te worden; waar dit het geval is, wordt dit aangegeven.

Waarschuwing

Deze website, die met name bedoeld is voor varende ondernemers (schippers), kan bepaalde onderdelen (pagina's en invulformulieren) bevatten, waarvan de toegankelijkheid minder geschikt is voor gebruikers met visuele beperkingen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zgn. functionele cookies, kleine tekstbestanden met informatie die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen. Middels deze cookies worden op deze website bepaalde sessie instellingen onthouden en functionaliteiten mogelijk gemaakt (o.a. invulformulieren). Het gaat hierbij om cookies die nodig zijn voor het kunnen koppelen van gebruikershandelingen (van een verder anonieme gebruiker) aan een bepaalde bezoeksessie van deze website. In geen enkel geval wordt deze informatie verzameld en of voor commerciële doeleinden gebruikt.

Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de op of via deze website aangeboden informatie op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De op of via deze website aangeboden informatie kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De op of via deze website aangeboden informatie kan voor een deel uit informatie bestaan die Rijkswaterstaat voor eigen taakuitvoering gebruikt en kan daarom minder geschikt zijn voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Rijkswaterstaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder onder meer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
 • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
 • misbruik van deze website,
 • verlies van gegevens,
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of diens leidinggevenden.

Privacy statement

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten en dat deze alleen worden gebruikt voor de registraties van een account ten behoeve van het gebruik van de BICS applicatie (zie Privacy statement).

Wat betreft de via BICS aangemelde gegevens zijn de privacyregels in Nederland vastgelegd in het "Privacyreglement verkeersregistratiesystemen (Rijkswaterstaat)" op wetten.nl.

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt Rijkswaterstaat veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Eén van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Algemeen

 • Specificatie
  Over het algemeen voldoet www.bics.nl in hoofdlijnen aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2), met name wat betreft de bruikbaarheid en het gestructureerd aanbieden van informatie voor gebruikers. Maar door het gebruikte Content Management Systeem (CMS), kan de site niet 100% aan de webrichtlijnen voldoen met name wat betreft het voldoen aan bepaalde W3C standaarden en syntactische richtlijnen. In bepaalde minder belangrijke onderdelen zijn de kleurcontrasten matig en de W3C validatie van bepaalde pagina's resulteert in enkele (syntactische) opmerkingen/fouten.
 • Oorzaak
  De BICS-website is opgezet in een Content Management Systeem, Drupal versie 9, die bepaalde codes automatisch genereert en niet alle mogelijkheden in zich heeft (technische beperkingen kent) om vanuit de contentbeheerder aanpassingen door te voeren in de HTML-code, om 100% te kunnen voldoen aan de gestelde webrichtlijnen.
 • Gevolg
  Het kan dus gebeuren dat u bijvoorbeeld in bepaalde (minder gangbare) browsers, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart of dat de lay-out niet is zoals bedoeld.
 • Alternatieven
  De BICS-website biedt geen alternatieven voor deze situatie. Eventueel kunt u als mogelijke oplossing de pagina als PDF opvragen. Rekening houdend met de doelgroep (varende ondernemers) is de noodzaak van ondersteuning/toegankelijkheid op minder gangbare browsers voor o.a. visueel beperkte bezoekers ook van een andere orde dan op andere openbare websites. In ieder geval is de website volledig toegankelijk met o.a. de recentste versies van de volgende browsers: Edge, Firefox en Chrome.
 • Maatregelen
  Door de upgrade naar een nieuwe versie van het Content Management Systeem (Drupal 9) zijn bijna alle beperkingen (o.a. verouderde html syntax, audio ondersteuning bij invullen Captcha) nu weggewerkt.

PDF's

 • Specificatie
  PDF-documenten moeten in een toegankelijk formaat worden opgeslagen, een formaat dat kan worden gelezen door software.
 • Oorzaak
  De richtlijn stelt zeer hoge eisen aan PDF-bestanden. Om PDF’s te maken die voldoen aan de eisen, is specifieke kennis en-/of tooling nodig. Veel van de PDF documenten worden echter extern aangeleverd, waardoor niet altijd voldaan kan worden aan deze richtlijn.
 • Gevolg
  De BICS-website meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost.
 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem kiest de BICS-website ervoor een set met minimale eisen te hanteren voor PDF's:
  1. Het format is PDF/A-1a of PDF/UA-1.
  2. De tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn.
  3. De PDF bevat geen gescande documenten.
  4. De PDF bevat geen persoonlijke gegevens.
  Uitgezonderd: Extern aangeleverde documenten.
 • Maatregelen
  Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken stelt de BICS-website eisen aan nieuwe PDF’s. De PDF’s moeten minimaal voldoen aan de criteria onder 'Alternatieven'.

Oude content

 • Specificatie
  Betreft alle typen documenten die hun actuele waarde hebben verloren, zoals oude nieuwsberichten en of documenten. Hierop kunnen verschillende richtlijnen van toepassing zijn.
 • Oorzaak
  De BICS-website past de archieven en oudere documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten.
 • Gevolg
  De gevolgen van dit besluit zijn beperkt, omdat alle actuele informatie wél toegankelijk is.
 • Alternatieven
  De BICS-website biedt de actuele versie van bestanden en documenten aan op de website (zoveel mogelijk conform de geldende richtlijnen) als deze beschikbaar zijn.
 • Maatregelen
  Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken stelt de BICS-website strenge eisen aan nieuwe documenten.

Meldingsformulier toegankelijkheid

Bent u van mening dat deze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot de aangeboden informatie. U kunt uw melding doorgeven via bics@rws.nl.